Telèfon: 93.303.24.42
Fax: 93.303.03.40
E.Mail: r.alarcon@brokerjara.com

Castellano | Català
 
Localització Contacte Definicions Companyies Organigrama Clients

L'assegurança de Muntatge cobreix els danys materials que pugui sofrir la maquinària i instal•lacions des del moment que les seves peces arriben al punt de destinació, fins que estan perfectament muntades, instal•lades i provades, de manera que el seu funcionament sigui normal.

Cal destacar que la fase més delicada d'una maquinària o estructura és aquella en la qual s'està muntant, degut al fet que no té els suports estables, en el cas d'un pont, o no està contrapesada en el cas d'una grua, per exemple.

RISCOS ASSEGURABLES

En aquest cas, són assegurables tot tipus de construccions en les quals predominin els elements metàl•lics, més que pel material en si, pels mètodes i tècniques empleats, que difereixen en gran mesura d'aquelles de formigó, el que modifica el tipus i la probabilitat dels sinistres.

Així, es pot assegurar des d'una màquina individual fins a tota una indústria, passant per tot tipus d'obres de cablejat, lampisteria, etc.

La suma assegurada ha de correspondre amb el valor de reposició dels béns a muntar, i pot ser reajustada a la finalització de l'assegurança.

RESUM DE GARANTIES

Igual que en l'Assegurança de Construcció, i en general, d'acord amb les assegurances denominades Tot Risc, tot el que no està exclòs expressament està cobert.

Estan coberts, entre d'altres, els sinistres causats per:

 • Incendi llamp i explosió
 • Danys elèctrics, curtcircuits
 • Despreniments de terres
 • Robatori dels elements a muntar
 • Errors humans
 • Danys materials per xoc, bolcada, esfondrament, o similars que sofreixi l'equip de muntatge
 • Danys materials per defectes del disseny o construcció dels elements estructurals
 • Responsabilitat Civil derivada del muntatge
 • Despeses de retirar enderrocs i desmuntatge
 • Riscos extraordinaris, assumits per la Companyia Asseguradora , degut al fet que el Consorci de Compensació d'Assegurances no intervè en aquest ram.
   

La cobertura de l'assegurança s'inicia quan les diferents parts a muntar arriben al lloc en el qual es van a instal•lar, continua durant tot el muntatge i finalitza una vegada transcorregut el període de proves de la maquinària o estructura.

Si desitja més informació sobre producte,accedeixi al formulari i enviï'l prement el botó "Enviar" al final del document.

Broker Jara - Formulari de contacte
Dades personals
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Política de privacitat

De conformitat amb la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Brokers Jara Assegurances, SL corredoria d'assegurances, l'informa que les dades recollides passaran a formar part d'un fitxer automatitzat amb l'única finalitat de poder realitzar, de manera efectiva, la gestió i promoció de la nostra activitat com a corredors d'assegurances i que aquestes dades seran utilitzades per la nostra part, sempre que sigui necessari per a les finalitats abans indicades.

En tot moment, vostès tenen reconegut els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició que podrán exercir dirigint-se per escrit a r.alarcon o bé al següent correu electrònic: r.alarcon@brokerjara.com o mitjançant escrit a les nostres oficines situades en
BROKER JARA ASSEGURANCES, S.L.
C/ Llull, 252 - Baixos
08005 BARCELONA

Els espais assenyalats amb asterisc (*) tenen caràcter obligatori. La negativa a facilitar les dades demanades impedirà, el seu registre en el sistema, no conservant cap de les dades que hagués informat.
Accepto
 
 
Broker Jara Assegurances, S.L. Registre Mercantil de Barcelona, Tom Barcelona, Foli 172, Full B146079, Inscripció 5ª Nº registre DGSPF AAC 0000063 domiciliada en C/ Llull, 252 baixos
- 08005 - Barcelona, amb CIF B 61075693 Nota Legal